Stop pokusům!

8. července 2007 v 12:48 |  STOP pokusům na zvířatech!
STOP pokusům na zvířatech:
Pokusy na zvířatech (tzv. vivisekce - z latinských slov "vivo" a "sectio," tj. "řezat za živa") bývají širokou veřejností chápány jako nutné zlo, kterému se s ohledem na naši bezpečnost nelze vyhnout. Zvířata jsou hojně využívána řadou vědních i nevědních oborů, a to i přesto, že nám historie již mnohokrát potvrdila, že reakce člověka a zvířat na některé látky se mohou zásadně lišit. Pokusy na zvířatech proto nejen způsobují utrpení a smrt zvířatům, ale mohou i vážně ohrozit zdraví a život člověka.
KOSMETIKAZákon ukládá, že chemické substance, které jsou obsaženy v kosmetických výrobcích (konzervační látky, barviva, vonné esence atd.), musí být pro užívání lidmi nezávadné. Mnoho výrobců kosmetiky se domnívá, že jedi-nou cestou k nabytí této jistoty o nezávadnosti látek jsou pokusy na zvířatech. Tak procházejí chemické látky, z nichž jsou později vyráběny konečné kosmetické produkty, sérií pokusů, při nichž je ověřována toxicita, dlouhodobé působení, vstřebávání a snášenlivost pro kůži a sliznici a které znamenají pro tisíce zvířat dlouhodobé vystavení intenzivní bolesti a smrt. Tělové a opalovací krémy, rtěnky, řasenky, oční stíny a linky, mýdla, šampóny, pudry, spreje a všechny další výrobky, kterými si my zpříjemňujeme život, způsobují jiným tvorům nezměrné utrpení.
TABÁKOVÉ VÝROBKYJe všeobecně známo, že kouření vážně ohrožuje zdraví a že kuřáci hazardují se svým životem. Kouření způsobuje rakovinu plic, různá srdeční a respirační onemocnění a mnoho dalších zdravotních problémů. Po celém světě exis-tují milióny lidských dobrovolníků, na nichž je možno studovat účinky cigaretového kouře. Přes to všechno, musí každoročně mnoho psů, prasat, opic, kohoutů, morčat (a dalších druhů hlodavců) trpět a umírat při pokusech s tabáko-vými výrobky a jejich účinky.Pasivní kouření (tj. inhalace tabákového kouře v uzavřeném prostoru) je sporným bodem mezi zdravotnickými organizacemi a představiteli tabákového průmyslu. Tabákový kouř (i jen inhalovaný) byl oficiálně prohlášen za lid-ský karcinogen, způsobující rakovinu plic a onemocnění srdce. Tabákové společnosti však toto popírají a tvrdí, že spolehlivé důkazy o škodlivosti pasivního kouření ne-existují. Stejně se ale v minulosti vyjadřovaly i o účincích přímého kouření. Spory přetrvávají, a obě strany se proto snaží skrze pokusy na zvířatech získat důkazy pro svá tvrzení. Dalším důvodem pro provádění pokusů na zvířatech je vývoj "bezkouřové cigarety". Tyto cigarety by měly být zdravější než běžné druhy cigaret a měly by odstranit problém s pasivním kouřením. Mnohaleté pokusy však nepřinesly žádný významný výsledek
GENOVÉ INŽENÝRSTVÍS pojmem genové inženýrství se v posledních letech často setkáváme v souvislosti s vědou a pokrokem. Mnoho vědců a lékařů je přesvěd-čeno o tom, že jen s pomocí genového inženýrství bude v budoucnosti možné léčit nemoci jako rakovina či AIDS a obstarat dostatek potravy pro všechny. Znovu a znovu se také setkáváme s domněnkou, že díky genovému inženýrství bude možné omezit pokusy na zvířatech. Ale je to tak opravdu? Nebo jsou to všechno jen fráze, které mají ospravedlnit nasazení geno-vého inženýrství?Principem genového inženýrství je přenesení genů, tj. dědičných faktorů, z jednoho živočicha do jiného. To je samozřejmě spojeno s mnoha zákroky, které musí použití živočichové pod-stoupit. Vaječné buňky jsou odebrány zvířeti, které muselo být za účelem získání co možná největšího množství buněk hormonálně ošetřeno. Po umělém oplození vaječné buňky jsou do vzniklé zygoty vstříknuty geny jiného zvířete nebo člověka (tzv. transgeny). Zygota se postupně vyvine v embryo, jež je pak vpraveno do dalšího živočicha, který také obdržel několik injekcí s hormony. Při tom všem je možné překračovat hranice mezi různými druhy zvířat - geny krav zabudovávat do genetické infor-mace krys, lidské geny vkládat do genetických struktur prasat apod. Není možné předem stanovit, jak se cizí geny v embryu zachovají. www.svobodazvirat.cz 4kožní onemocnění atd.Genetické inženýrství okrádá zvířata o jejich nedotknutelnost, důstojnost a genetickou iden-titu. Degraduje je na úroveň věcí a dělá z nich továrny, které mají člověku usnadnit a zlevnit výrobu.
FARMAKOLOGIEMuchomůrka zelená je schopná způsobit smrtel-nou otravu několika lidem, pokusnými králíky je však bez problémů strávena. Bobule, jedovaté pro člověka, tvoří důležitou část stravy ptáků. Naopak: citrónová šťáva vyvolává křeče u koček, psů a králíků, mandle zabíjí lišky a petržel je nebezpečný jed pro papoušky. Mohli bychom tu ještě dlouho uvádět další příklady takovýchto rozdílů v reakcích člověka a zvířat na nejrůznější látky. I z této malé ukázky ale jasně plyne, že výsledky získané skrze pokusy na zvířatech jsou s jistotou platné jen pro ten druh, s nímž bylo experimentováno. Nikdy nelze předem říci, jak se látka otestovaná na zvířeti zachová v lid-ském těle - může reagovat podle plánu, ale může i zabíjet. Přesto je testování léčiv na zvířatech přikázáno zákonem. V praxi to vypadá takto: jen jedna z 8000-10000 nových substancí projde úspěšně testy na zvířatech a smí být ve farma-ceutickém průmyslu používána. Ostatní jsou během testů zamítnuty, protože buď nepůsobí dostatečně silně, nebo jsou pro zvířata škodlivé. Na každou testovanou substanci je třeba použít Psi se často používají ve farmakologii i lékařském výzkumu. 5u krys, opic, prasat, psů a dalších druhů zvířat. Insulin je příčinou deformací u králíků a myší. Kdo ví, kolik léků schopných zachránit lid-ské životy bylo "hozeno do koše" jen proto, že se při testech se zvířaty prokázaly jako neúčinné nebo dokonce zhoubné?LÉKAŘSTVÍKaždý z nás si přeje, aby na světě trpělo co možná nejméně nevinných lidí a zákeřné choroby jako AIDS či rakovina byly konečně poraženy. Všeobecně panuje domněnka, že snad jen pokusy na zvířatech mohou ob-jasnit principy vzniku a šíření těchto nemocí. Ale je to skutečně pravda?AIDS: Kromě šimpanzů neexistuje zvíře, které by se mohlo nakazit viry způsobujícími lid-skou formu nemoci AIDS. I přesto, že jsou viry schopni se v krvi šimpanzů rozmnožovat, neone-mocní šimpanzi posléze na oslabení imunity, jako je tomu u člověka. Nemohou proto sloužit za věrný model člověka trpícího nemocí AIDS. Vědci se tedy snaží pomocí genového inženýrství uměle vytvořit zvířata s nemocí AIDS, ani to však do výzkumu nepřináší pokrok. Dosavadní úspěchy do výzkumu prevence, diagnostiky a terapie této zákeřné choroby nepřinesly pokusy se zvířaty, ale bylo jich dosaženo použitím alter-nativních metod, jako jsou populační studie, klinická pozorování pacientů nebo tzv. in vitro studie na buněčných kulturách, které umožňují izolaci a zkoumání viru HIV.Rakovina:Je všeobecně známo, že je u člověka 80 až 90% všech rakovinových onemocnění vyvoláno chemickými substancemi, které se do těla dostávají s potravou, s léky, s různými tělo ošetřujícími prostředky, skrze oblečení a jiné vlivy okolí. Nejrůznější výrobky, s nimiž se denně setkáváme, se v testech se zvířaty prokázaly jako jedovaté, karcinogenní, tera-togenní, alergizující apod. Z laboratorních testů je známo více než 380 různých chemikálií, které způsobují rakovinu u hlodavců. Zda jsou tisíců zvířat. Za vývoj jednoho nového léku pak zaplatí svým životem asi 100000 zvířat, která většinou několik týdnů umírají v laboratořích v hrozných bolestech. Ani přes tyto velké oběti není zajištěno, že lék bude účinný nebo alespoň nezávadný . Znovu a znovu se proto musíme setkávat s tra- gic kými farmaceutickými skandály. Thalido-mid (Contergan) - sedativum používané proti ranní nevolnosti u těhotných žen - způsobil okolo 10000 defektních porodů. Mexaform- prostředek na pročištění - zapříčinil ochrnutí nohou více než 200000 lidí. Eraldin způsobující slepotu, Tuberculin vyvolávající TBC, Clioqui-nol odpovědný za oslepnutí či obrnu tisíců lidí odpovědný za oslepnutí či obrnu tisíců lidí a desítky dalších léčiv, které měly podle výsledků testů na zvířatech lidem pomoci a namísto toho jim ublížily. Klamné výsledky pokusů mohou být také odpovědné za zpomalení, ne-li úplné za-stavení vývoje léků, které by lidem mohly pomo-ci. Mnohé z léčiv, které dnes běžně používáme, by nikdy nebyly dány do oběhu, kdyby vědci uvěřili výsledkům experimentů nebo kdyby při testování použili jiný druh zvířat. Digi-talis (lék užívaný lidmi se srdeční chorobou) nebezpečně zvyšuje krevní tlak psů. Penicilin zabíjí morčata. Aspirin je smrtelný jed pro kočky a způsobuje rození deformovaných mláďat
Drogová závislost: Ve snaze objevit léky na léčení závislosti jsou zvířata v laboratořích uměle naučena návyku na různé drogy, Tímto způsobem objevené "léky" (antidrogy) však způsobily u člověka mnohem horší škody než původní droga. Z antidrogy se totiž stala droga a pacienti si tak vypěstovali novou, ještě závažnější závislost.Alkoholismus: Zvířata jsou od přírody absti-nenti. Přesto se vědci pod záminkou objevit léčebnou kůru pro alkoholiky pokouší učinit psy závislými na alkoholu. Zvířata jsou pak po určité době zabita a pitvána. Cílem testu je dokázat, že alkohol, který byl psům násilím nalit do těla, poškodil játra a ohrozil psy na životě.Zvířata jsou využívána pro výzkum desítek dalších fyzických a psychických chorob, z nichž si velkou část způsobuje člověk sám. Existují např. studie o kriminalitě mládeže, při kterých jsou jinak mírumilovní bíglové trápeni ele-ktrickým proudem tak dlouho, až se vzájemně napadají. V jiném pokusu, jehož cílem je doká-zat, že přelidnění vede k nervozitě a agresi, jsou zase krysy nashromážděny na tak malém pros-toru, že se po určité době začnou mezi sebou zabíjet. Všichni chceme být zdraví. Zdraví ale nelze zaplatit oběťmi na životech zvířat.
TYPY NEJBĚŽNĚJŠÍCH TESTŮDraizův oční test (test dráždivosti oka): Pro ten-to test jsou skoro výlučně užíváni králíci, protože mají málo slzných žláz a nemohou proto vyplavit nebo zředit testovanou substanci. Králíci jsou v řadách uvázáni do znehybňujících aparátů, svorkami jsou přinuceni nechat otevřené oči, a poté je jim pod oční víčka vstříknuta tes-tovaná látka. Test trvá 72 hodin a po celou tuto dobu zůstávají zvířata bez tišících prostředků znehybněna v poutech. Po skončení testu je vy-hodnocen stupeň poškození oka (tím nejvyšším je oslepnutí). Test nebere v potaz značné rozdíly Průběh Dreizova testu.Morčata použitá při testu kožní dráždivosti,dráždivosti 7mezi lidským a králičím okem (např. velikost či tloušťka čočky) a stupeň podráždění je spíše odhadnut než objektivně měřen, což způsobuje značné rozpory mezi výsledky získanými v růz-ných laboratořích.Test LD50 = Lethal Dose 50% (test toxic-ity na celé tělo): Označení LD50 znamená v překladu "poloviční smrtelná dávka" a nazývá se tak jeden z nejkrutějších testů, jehož cílem je určit u látky dávku, která způsobí smrt poloviny pro test použitých zvířat. Novým a novým vždy stejně početným skupinám zvířat jednoho druhu jsou podávány různé dávky jedné chemikálie tak dlouho, než je nalezeno toto "ideální" množství. Závěry vyvozené pro člověka na základě tohoto testu se velmi často rozcházejí se skutečností, protože mez-idruhové rozdíly ve vstřebávání látek, v jejich metabolismu a ve vylučování jsou značné. Test dráždivosti kůže: Tento test je prováděn převážně na králících a morčatech za účelem ověření snášenlivosti látek pro kůži. Zvířatům musí být nejprve oholena srst (zpravidla na zá-dech) a odstraněna povrchová vrstva pokožky. Na takto vzniklé živé místo je pak nanesena testovaná látka a její účinky na povrch těla jsou později vyhodnocovány. Také zde se na věro- hodnosti testu negativně podepisuje rozmanitost mezi různými druhy živočichů a látky dráždivé pro jeden druh jsou tak často neškodné pro druh jiný.Test teratogenity: Cílem tohoto testu je odhalit případné negativní účinky látek na vyvíjející se plod. Březím samicím musí být proto po dobu 10 dnů podávána zkoušená látka. Poté jsou zvířata usmrcena a plod je vyjmut. Vědci pak vyhodnocují změny související s reprodukcí a vývojem plodu. Test mutagenity (testy zkoumající mutagenní účinky látek)Test karcinogenity (testy mající určit, zda má zk-oumaná látka vliv na tvorbu zhoubných nádorů)
Přesto vyu-žíváme pokusy na zvířatech, které jsou naprosto zastaralé, nehumánní a nevěrohodné a které nás mohou ohrozit. Pokusy na zvířatech nelze nazvat vědou. Skutečná věda zde však exis-tuje. Je to věda založená na tzv. alternativ -ních metodách, věda, která nikomu neubližuje, věda, jejíž výsledky jsou přímo aplikovatelné na člověka. Odmítněme proto konečně pokusy na zvířatech a obraťme svou pozornost ke skutečným vědeckým metodám. Jedině tak můžeme uspět v boji se zákeřnými chorobami, jedině tak se dočkáme pokroku ve výzkumu. Řekněme konečně společně: Stop pokusům na zvířatech!

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama